PRIVACY POLICY

Revisie 28 04 2022

Jouw privacy is belangrijk.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er jou om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, word je hier en daar wel verzochtom die te delen. We vinden daarom dat je het recht hebt om te weten welke gegevens we precies van je verzamelen, waarom en hoe je daar iets aan kan veranderen zou je dat willen.

Omdat je je door te surfen op onze website uitdrukkelijk akkoord verklaart met de verwerking van je persoonsgegevens, doen we alles op deze pagina zo duidelijk mogelijk uit te doeken. Het kan voorvallen dat we dit Privacy Beleid wijzigen. We behouden ons het recht voor om dat naar eigen inzicht te doen,maar zullen zo’n wijzigingen ook weer via de website communiceren.

Naast de hoe en wat over de verwerking van jouw gegevens, vind je hier tot slot ook nog de algemene voorwaarden die horen bij het gebruik van onze website en de inhoud die je daarop terugvindt.

Wie verwerkt je gegevens?

De website waarop je nu surft is eigendom van EXTRAQT bv met ondernemingsnummer BE 0770.846.528. Je kan ons vinden in ons kantoor in de Brusselsestraat 190/5, 3000 Leuven of ons contacteren op info@extraqt.be. Wij verwerken dus de gegevens die je ons op de website toevertrouwt en je kan ons erop aanspreken.

Je gegevens worden uitsluitend intern verwerkt door onze medewerkers.

We verzenden je persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de diensten te verlenen, zonder je uitdrukkelijke toestemming daartoe.

Welke gegevens verzamelen we van je? En waarom?

De meeste informatie op onze website is vrij beschikbaar: daarvoor hoef je ons geen persoonlijke gegevens te bezorgen.

Op sommige plekken vragen we je daar wel expliciet naar. Dat doen we dan steeds om je een betere dienstverlening te verzekeren. Op basis van de plek waar we je om die gegevens vragen of de formulering die er bij staat, zou steeds duidelijk moeten zijn waarvoor we je gegevens zullen gebruiken. Zo vragen we bijvoorbeeld je contactgegevens om je meer informatie te kunnen sturen. Als je ons contacteert met een vraag of suggestie, vragen we je gegevens om je te kunnen antwoorden.

Naast gegevens waarnaar we je specifiek vragen, verzamelen we geen anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard. Daarmee bedoelen we info zoals browser type, IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de naam van de website waarlangs je naar onze website gekomen bent of waarlangs je die weer verlaat.

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze van je krijgen en bewaren we ze enkel tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. Willen we je gegevens toch ook voor iets anders gebruiken, dan vragen we daarvoor eerst je toestemming.

Die toestemming kan je op elk moment weer intrekken. Dat geldt trouwens voor het gebruik van al je persoonsgegevens en kan kosteloos. Om dat te doen, neem je contact op met ons via info@extraqt.be of op ons adres, Brusselsestraat 190/5, 3000 Leuven. Kinderen en jongeren onder de 13 jaar hebben de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig om zich in te schrijven. Omdat we niet voor elke bezoeker kunnen nagaan of dat het geval is, kunnen we hiervoor bij EXTRAQT bv niet verantwoordelijk zijn. We gaan er daarom vanuit dat iedereen die onze website bezoekt of ons persoonsgegevens bezorgt, de nodige toestemming heeft.

Om te weten welke gegevens we van je verzamelen, voorziet de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens het gratis recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Wil je graag de mededeling bekomen van de persoonsgegevens die we van je verzamelden? Stuur dan een gedateerde en ondertekende aanvraag naar Brusselsestraat 190/5, 3000 Leuven of naar info@extraqt.be. Sluit wel het bewijs van je identiteit bij in de vorm van een kopie of scan van je identiteitskaart. Als uit je inzage blijkt dat dat nodig is, kan je vragen om eventuele onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens aan te passen.

Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om je persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons team is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. We doen ons uiterste best, maar de zorg voor veiligheid en beveiliging blijft een inspanningsverplichting naar ons beste vermogen, en we kunnen die daarom nooit garanderen.

Tot slot nog even dit. Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen we zoals door de wet voorgeschreven je persoonlijke gegevens ook verwerken om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door jou gepleegd door middel van je registratie bij of gebruik van de Website of de Diensten. Ook als en wanneer je registratie op de Website of gebruik van de Website of Diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten, (c) een gevaar voor de Website of Diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen we je gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

Wat met cookies?

Cookies? Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of je mobiele toestel opslaan en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Deze website maakt van geen enkele cookie gebruik.

Jouw rechten

Wil je weten over welke gegevens wij precies beschikken, wil je je gegevens wijzigen of ons vragen om je gegevens te verwijderen uit onze systemen? Dat kan. Al je rechten vind je in detail terug op de website van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. Omdat het nogal complex kan zijn, lijsten we hier een aantal belangrijke rechten op.

In de eerste plaats heb je het recht om te weten welke gegevens we van je verzamelen. We schreven hierboven al dat de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens het gratis recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens voorziet. Je hebt dus het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die we over je verwerken, maar verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met het oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

Daarnaast heb je het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over jou die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd.

Je hebt ook het recht om de toestemming die je ons hebt gegeven voor de verwerking van gegevens in te trekken. Deze intrekking heeft geen invloed op de gegevens die we via cookies of soortgelijke technologieën al verzamelden op basis van je eerdere toestemming daarvoor.

Je hebt bovendien het recht om te vragen dat je persoonsgegevens worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in dit Privacy Beleid worden uiteengezet of als je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Houd er wel rekening mee dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen. In de plaats van verwijdering kan je ook vragen dat wij de verwerking van je persoonsgegevens beperken indien (a) je de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar je ze nodig hebt om jezelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

Als je een verzoek wil indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, stuur je een e-mail naar info@extraqt.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht je wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van je identiteitskaart. Zo weten we zeker dat je de persoon bent die je zegt dat je bent. Wij zullen je onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van je verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen we deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en in principe uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, kan je altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info@extraqt.be. Blijf je ontevreden over ons antwoord, dan staat het je vrij om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) of de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC).

Een aantal algemene voorwaarden tot slot

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op onze website is van algemene aard. Dat wil zeggen dat ze niet is aangepast aan jouw persoonlijke of specifieke omstandigheden en dus ook niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker kan worden beschouwd.

We stellen bij EXTRAQT bv alles in het werk opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kan het zijn dat er foutjes of onjuistheden sluipen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien dat zo zou zijn of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zullen we de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

We kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je tijdens het surfen onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je ons wel steeds contacteren zodat we dit kunnen rechtzetten.

De inhoud van onze site (de links op de website daarbij inbegrepen) kunnen we te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving aanpassen, wijzigen of aanvullen.

We doen ons uiterste best om de website goed te laten werken. We kunnen als EXTRAQT bv echter geen garanties geven voor de goede werking van de website. We kunnen ook op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid ervan of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website of van een andere, met name als gevolg van het volgen van links of hyperlinks op onze website. Onder schade verstaan we onder meer, maar zonder daarmee volledig te willen zijn, alle verliezen, werkonderbrekingen en beschadiging van programma’s of gegevens op je computersysteem, je apparatuur of je programma’s.

Dat gezegd zijnde doen we natuurlijk wel heel erg ons best om de website steeds goed werkend en goed bereikbaar te houden. Zo neemt EXTRAQT bv alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om deze website te beschermen tegen en te vrijwaren van virussen, computercode die bewust foutief gebruikt wordt of andere kwaadwillige acties die je computersysteem zouden kunnen beschadigen. We nemen de noodzakelijke maatregelen, maar EXTRAQT bv draagt geen verantwoordelijkheid in geval van verlies van data of schade aan je computersysteem door gebruik van elementen van deze website of andere sites waarop je via links of hyperlinks terechtkomt. Iedere poging om deze website te kraken, te besmetten met virussen of ander kwaad opzet wordt door ons wel beschouwd als een misdrijf en bij elke inbreuk hierop zullen we dan ook klacht neerleggen.

Zoals al een paar keer aangehaald, kan onze website hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan door ons. We hebben namelijk geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kunnen daardoor in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden en zo meer zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan EXTRAQT bv of rechthoudende derden.

Het hergebruik van teksten is toegestaan mits bronvermelding. Voor het gebruik, de verspreiding en/of de verveelvoudiging van foto- of videomateriaal en grafische voorstellingen moet er vooraf schriftelijke toestemming gevraagd worden.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken.

We hebben geprobeerd om de voorwaarden die met het gebruik van de website gepaard gaan zo helder mogelijk samen te vatten. Hopelijk loopt jouw website bezoek goed en loopt er niets mis. Als er toch geschillen zouden zijn, valt deze site onder Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.